Älgen kan rödlistas – man tar sig för pannan!

Enligt SVT Text-tv, som jag för övrigt håller mycket högt i sin nyhetsrapportering, kunde man i går och idag läsa att Älgen kan rödlistas. Alltså ett begrepp som i grunden innebär en klassificering av arter efter en bedömning av deras utdöenderisk. Utdöenderisk. Älgen är alltså eventuellt utdöende. Man tar sig för pannan.

Ockelbo älgpark 2019 – Banan är gott

När man läser in sig på bakgrunden för detta hos artdatabanken.se kan man läsa följande:

-“Älgen förekommer i skogsmark över hela Sverige men saknas på Gotland. Efter en extremt stark populationstillväxt under 1970- och 1980-talet har beståndet minskat. Svensk förekomst: Bofast och reproducerande, Svensk invandringshistoria: Spontan. Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Beståndet har beräknats till 300000-400000 individer, varje år skjuts cirka 100000. Cirka 75% av stammen beräknas vara reproduktiva djur. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen har under de senaste 21 åren uppgått till 28 (0-53) % men har nu upphört och populationen förväntas återhämta sig helt. Beräknas enligt metoder i Knape(2016). Trots att älgen uppenbarligen minskat kraftigt bedömer vi inte att det finns någon egentlig utdöenderisk, då älgstammens storlek är helt beroende av jakttrycket. Om jakttrycket minskar kommer älgstammen snabbt att öka. Bedömningen baseras på ett för arten lämpligt abundansindex (baserat på Jägareförbundets älgobs.). Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Sårbar (VU). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för Sårbar (VU). (A1b).

Artdatabankens företrädare tycker ju egentligen inte att den ska rödlistas!

Ändå blir detta dagens rubrik. I tidningen Dagens Nyheter får nyheten en kvartssida.

Helahälsingland.se skriver 17 oktober 2015 följande :

-“För 150-200 år sedan tvingades skogens konung näst intill abdikera för gott, sedan Gustav III drog in adelns jaktprivilegier och allmogen fått jaga. Vildrenen, vildsvinet och bävern tog kraftigt stryk. Rådjur och hjort hittades bara på skånska gods och älgar räknades troligen i hundratal. 1808 kom ett jaktförbud som förbättrade läget för spillran till älgstam. 

Dagens älgstam har sitt ursprung i första hälften av 1900-talet. Från 50- och 60-talet gick det snabbt uppåt. Det är ett stort djur, som kan öka snabbt i antal. Men Linné (1707-1778) såg till exempel aldrig en vild älg under sina resor, säger Lars Edenius.

Så vill vi inte ha det. Vi vill ha älgar. Jakttrycket är avgörande. Såväl för älgens förekomst såväl som för trafikolyckor med älg. Under 80-talet då antalet älgar var avsevärt mycket större än idag var älgolyckor mycket vanliga. Så pass vanliga att media övergick till veckorapportering om antalet för att annars skulle det i princip ha rapporterats om olyckor varje dag vilket i princip gjorde det till en vardagshändelse och ingen nyhet.

Lita på jägarna och markägarna att de gör vad som är bäst. Det finns mycket kompetens här. Vi behöver inte rödlista älgen så att fler förbud kommer från staten, helt i onödan. Det har vi sett tillräckligt av i skarvfrågan.

Ockelbo Älgpark 2019


2 thoughts on “Älgen kan rödlistas – man tar sig för pannan!

 1. Samtidigt ger en utredning att det fälls för lite älg?
  Älgen förstör planterad skog långt över de gränsvärde som gäller för nyplantering.

  Vilken ska man lita på

  Skickat från min iPhone

  7 juli 2019 kl. 08:44 skrev Moderatlars <comment-reply@wordpress.com>:

  moderatlars posted: ” Enligt SVT Text-tv, som jag för övrigt håller mycket högt i sin nyhetsrapportering, kunde man i går och idag läsa att Älgen kan rödlistas. Alltså ett begrepp som i grunden innebär en klassificering av arter efter en bedömning av deras utdöenderisk. Utdöe”

  Like

  1. Ja det kan man undra över. I det här fallet tror jag faktiskt båda har rätt utifrån sina egna perspektiv. Men perspektiven är långt i från varandra. Rödlistningen följer sina egna kriterier och älgavskjutningen sina. De står en bit från varandra. Men om äganderätten och rätten att försvara sin egendom ska vara fortsatt giltig måste avskjutningen fortsätta som idag. Men en aspekt som man inte nämner ofta efter vad jag erfar är trafiksäkerheten som är och har varit ett stort fokus. Även antalet älgolyckor med tåg som påverkar människors resande. Det finns goda skäl till att låta jägarna och markägarna i olika konstellationer fortsätta sköta förvaltningen anser jag.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.