Dags att säkra framtiden för våra viktiga industrihamnar i Söderhamns kommun

Jag blir glad att vi inom Allianen omgående tar beslut i januari 2019, praktiskt taget direkt vi kommit till ledningen i Söderhamn. Det vittnar om vårt engagemang i frågor som är av större strategisk karaktär. Jag hoppas nu att vi snabbt kommer vidare med de åtgärder som krävs för att öka attraktionskraften och bibehålla våra hamnars status i Sverige, Europa och Världen.

Sjöfarten är väsentlig för Europa. Och för Söderhamn. I Söderhamn finns 6 hamnar, tre kommunägda (Orrskär, Stugsund och Långrör) samt tre industrihamnar (Sandarne. Ala och Vallvik). Kommunens hamnutredning från april 2008 pekar på att sjöfarten är en viktig del av länets näringsliv. Tankar finns även på att Söderhamn skall kunna vara bas för byggande av vindkraftverk i havsbandet vilket tycks återigen nu 2019 vara fallet med WPD och det så kallade Storgrundet strax utanför Storjungfrun.

90% av den externa frakten och 40% av den interna är sjöburen. Sjöfarten i Europa är det enda transportsättet som expanderar lika fort som vägtrafiken. EU ser närsjöfarten som ett sätt att avlasta det pressade vägnätet och samtidigt förbättra miljön. Överflyttning av gods från land till sjö pågår ständigt. EU arbetar på att förenkla för sjöfarten, t ex genom att ta bort administrativa hinder, ta bort monopol, öka hamnkapaciteten, förbättra för intermodal trafik, förbättra vägar och järnvägar mot hamnar, öka säkerheten, införa miljöförbättringar, stödja kluster för närsjöfart i Europa etc. Det är inte bara hamnkapaciteten som sådan som är viktig att öka utan även att se till att nuvarande mindre hamnar blir kvar. Det största trycket på hamnarna blir att öka volymen för container- och roro-hantering. Bulkvolymerna ökar långsammare. Det finns ett egenintresse i att stödja europeiska rederier bland annat för att öka kvaliteten på flottan med avseende på miljö och säkerhet. 

Hamnarna i kommunen lever i första hand på import av bulkvaror och export av skogsprodukter. Andra stora verksamheter i allmänna hamnar såsom containertrafik, färjetrafik, kryssningstrafik, feedertrafik och bilhantering förekommer inte i kommunen. Det är därför svårt att överföra de allmänna trenderna inom sjöfarten till situationen för Söderhamn. Internationellt gäller att mycket av sjötransporterna sker på specialfartyg som har en tendens att öka i storlek. Då krävs dock stora godsvolymer. 

Hamnarna utefter Norrlandskusten är inriktade mot exportindustrin, främst skogs- och stålbranscherna. Söderhamn omges av två större hamnar som är strategiska av olika skäl, Gävle söderut och Sundsvall norrut. Gävle hamn är en strategisk hamn enligt statens hamnstrategiutredning år 2007. Söderhamn blev inte omnämnd i utredningen annat än i enstaka statistiktabeller.

Leden till Stugsund muddrades till 6,0 m ramfritt djup år 1937. Därefter har inga större kända insatser gjorts trots erosion och en landhöjning på ca 0,7 cm/år. Bara landhöjningen skulle innebära en uppgrundning med ca 0,5 m. 

Marin Miljöanalys gjorde lodningar med multibeam-teknik i farleden mellan Stora Garpholmen och Stugsund samt vid ”korsningen” i närheten av Långrör/Sandarne under 2006 och 2007. Mätningarna 2007 var en komplettering till mätningarna 2006. Områdena var baserade på underlag från Sjöfartsverket. Akustiska mätningar gjordes även för att kunna skilja på hårda och lösa massor. Rekommenderat leddjup sänktes från 7,80 till 7,50 m mellan Otterhällan (fyr i leden från Hällgrund till aktuellt område) och Långrör efter mätningarna år 2006. Leddjupet upp till Stugsund sänktes till bara 5,15 m. Övriga farleder har också uppvisat brister.  Källa: Hamnutredningen i Söderhamn mars 2011

I Hamnutredningen togs också ett antal förslag till arbeten fram varvid man genomfört några. Men de viktigaste punkterna häftar man ännu med i skuld att inte ha genomfört.

  • Ta initiativ till att Trafikverket utför samhällsekonomisk analys av vilka 
  • Kapacitetshöjningar av farleden till Långrör som kan motiveras av den ökade last som t.ex Arizona(Numera Craton) kommer att kunna ta in.
  • Samråd med Sjöfartsverket om genomförandet av föreslagna förbättringar av farlederna. 

Det är alltså känt sedan lång tid att farlederna är för grunda. Ändå har det viktigaste inte skett. 

Därför är jag glad att vi inom Allianen omgående tar beslut januari 2019 så snart vi kommit till ledningen i Söderhamn. Det vittnar om vårt engagemang i frågor som också är av större strategisk karaktär. Vi tillför nu 1,5 miljon kronor så att vi tillsammans med staten kan komma vidare och ta oss för att muddra farleden där det blivit för grunt för våra tyngsta största lastfartygen att gå in. Det kommer ge fler jobb och en säkrare sjöfart. Därtill hoppas jag att vi snabbt kommer vidare med verkställandet av de åtgärder som krävs för att öka attraktionskraften och bibehålla våra hamnars status i Söderhamn, Sverige och Världen. 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.