Gud välsigne kontanten!

Det stör mig att vi inte har en rätt igenom fungerande kontanthantering i Söderhamn. Men är det bättre nån annanstans i landet? Eller i världen för den delen? I Söderhamn är det skyltsöndag idag. Som i många andra svenska kommuner och samhällen. Föreningslivet samlas för att försöka underhålla det övriga samhället med jippon och lotterier.  Den förening som jag representerade idag hanterar kontanter, kort och Swish. Föreningar som överlever måste lära sig hantera det samhälle som snabbt ställs om.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. De ska också särskilt titta på hur tjänsterna fungerar för personer som är äldre och för personer med funktionsnedsättning. Länsstyrelserna bevakar även betaltjänstsituationen för företag och föreningar i glest befolkade områden. Resultatet av bevakningen och stöd- och utvecklingsinsatserna ska redovisas årligen i en rapport till Näringsdepartementet.  Genom denna rapport redovisar länsstyrelserna utvecklingen av tillgången till grundläggande betaltjänster 2018.

Med andra ord. Fungerar digitaliseringen och övergången från kontanter till digitala betallösningar i vårt län eller i övriga landet. Svaret är tyvärr inte så enkelt så att man kan läsa det på en enda rad i rapporten. Svaret är spritt. Om du ger mig några minuter och tragglar dig genom min text så ska du snart få svaret.

Om du själv vill läsa hela rapporten finner du den här.

Betaltjänster i länet

Det minskar. Det kan alla enas om. Länsstyrelsen i Gävleborgs län bedömer att tillgången till grundläggande betaltjänster fortfarande inte uppfyller alla människors behov. De största problemen finns i länets glesbebyggda områden. Det är också de kommunerna som anser att tillgången till betaltjänster har försämrats jämfört med tidigare år. Övriga kommuner svarar att situationen fortsatt inte är tillfredsställande. Tre kommuner har endast ett bankkontor kvar med kontanthantering och en kommun saknar helt bankkontor med bankkassa.

Situationen för personer med funktionsnedsättning är som tidigare år inte tillfredsställande. Nedläggning av bankkontor innebär längre avstånd till serviceställen och behovet av hjälp från omsorg och anhöriga ökar.

Ja ni kan se och läsa själva i rapporten

Den ökade digitaliseringen leder till nya frågor, både på individ- och samhällsnivå. Det handlar exempelvis om digital delaktighet, säkerhet och krisberedskap, men även om vikten av väl fungerande digital infrastruktur i hela landet, såväl för individer som för företag och föreningar. En väl fungerande internetuppkoppling är en förutsättning för att digitala betaltjänstlösningar ska fungera på ett tillfredställande sätt. Därför anser vi att det är viktigt att resurser prioriteras för en fortsatt utbyggnad.

Synpunkter som framkommit i Länstyrelsens utredning är att äldre personer inte hänger med i den digitala utvecklingen och att banker och andra inrättningar tar för givet att alla är med och uppdaterade i den pågående digitala utvecklingen. Många i den åldersgruppen känner sig mest bekväma och har kontroll på pengarna genom att använda kontanta medel men nu är det inte möjligt att lämna eller ta ut kontanter på banken. De efterfrågar en personlig kontakt innanför bankens väggar. Att komma ihåg koder och hantera Swish kan innebära stora problem för många äldre. Det bör dock också nämnas i sammanhanget att det finns många av de som räknas som äldre som i allra högsta grad är digitalt närvarande.

Även för dem som på grund av ekonomiska hinder, funktionsnedsättning eller ovilja inte kan eller vill vara med i den digitala utvecklingen uppstår ett digitalt utanförskap. Utanförskapet kommer att växa i och med att den digitala utvecklingen upptar en allt större del av våra liv. Hemtjänstpersonal uppger att de hjälper till med betaltjänster så mycket de kan men att de känner osäkerhet om vad som är juridiskt korrekt.

På de orter där Länsstyrelsen har gått in med stöd har servicen kring betaltjänster ökat betydligt. Insatserna i de fyra orterna Loos, Ramsjö, Vallsta och Österfärnebo har resulterat i att ett stort antal företag och innevånare, mellan 6 500 och 7 000 personer, har fått en betydligt bättre service och kortare avstånd till betaltjänster.

Vi som bor i Söderhamn och känner till de nämnda byarna vet att det är stora skillnader mellan Loos och Vallsta. Man kan undra hur valet av dessa stödområden har gått till men det står faktiskt att läsa om i rapporten.

I och med digitaliseringen ökar också sårbarheten

På frågan om kommuner och handeln har någon plan för krissituationer/avbrott för det digitala betaltjänstsystemet framkommer att ingen av kommunerna har någon krisplan. Ingen av kommunerna har det. Handeln har ett backupsystem som klarar cirka 30 minuters strömavbrott enligt länstyrelsens utredning. Fastän det inte har varit möjligt att betala med kontanter på sjukhus och hälsocentraler i länet under senaste åren kommer den frågan ofta upp vid samtal om betaltjänster, främst från äldre medborgare. Om krisen kommer samtidigt som strömavbrottet och den inte är allomfattande så att staten och MSB griper in såsom vid sommarens bränder kommer vi i Söderhamns kommun bli helt ställda. SÅ kan vi inte fortsätta ha det. Vi ska ha en plan för det och vi ska öva på planen.

Även om IKEA i Valbo slutat ta mot kontanter så har Myskjemacken den goda smaken att avstå från det trots de merkostnader som det innebär i att hantera kontanter. TACK och lov är de heller inte ensamma i kampen mot avkontantifieringen. Många av våra lokala handlare för att inte säga ALLA kämpar vidare med detta. Mitt stora tack till er för detta.

Gud välsigne kontanten!

Astrid Lindgren


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.