Jag tycker människors levnadsbetingelser i Skärgården ska väga högre än skarvens.

Jag menar att skarven ska läggas till i bilaga 4 Jaktförordningen. Det är en nationell fråga. Vi kommer inte kunna lösa den i Söderhamn. Inte på egen hand. Det krävs alltså lagförändringar.

Det betyder ju ingenting för mig till vardags. Men när jag läser på inser jag följande.

§ 26 Jaktförordningen medger ingen skyddsjakt för skarv. För skarv krävs en ansökan till länstyrelsen. Dessa beviljas i regel inte. Det vet folk och därför ansöker man heller inte. Ett regelkrångel helt enkelt.

Söderhamns kommun gjorde exempelvis en ansökan om skyddsjakt i egenskap av markägare redan för 3 år sedan som inte beviljades. För just området utanför Kjeratten ( öarna runt bl.a Myrskär). Nu tror Söderhamns kommun att kommunen inte kan lägga sig i frågan. Det är helt fel. Det är bara för kommunen i egenskap av markägare att ansöka. Krävs ingen begäran från allmänheten i denna fråga. Det handlar om att värna kommunens kapital bundet i mark och öar.

Ska skarv jagas idag måste man ansöka till länstyrelsen. Jakt på skarv kan inte ske på enskilds initiativ generellt. Inte som på Sumpbäver, mårdhund, tvättbjörn, wapitihjort, sikahjort, vitsvanshjort, mufflonfår, frett, vildkanin, mink, mullvad, sorkar(även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, näbbmöss, husmus och amerikansk kopparand. Inte heller får skarven jagas som Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar (även bisam), lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, tamduva (stadsduva), björktrast (snöskata), gråsparv och pilfink som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet får jagas den 1 juli-den 30 juni.

Vi ska lägga till korp, havstrut, gråtrut, fiskmås och skrattmås som också idag får jagas under olika förutsättningar bland annat om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Skarven ska in i bilaga 4.  Då kommer jägarna att lösa uppgiften själva. Det behövs ingen viltförvaltningsplan för skarv i Sverige. EU har fått skyddandet om bakfoten.

Det är i viltförvaltningsdelegationen som det såkallade naturintresset finns och som bromsar med skäl angivet att man inte tycker att skarvens levnadsbetingelser ytterligare ska inskränkas. Detta skedde senaste 15 mars i år.

Länstyrelsen menar i sin förvaltningsplan att 5§ Jaktlagen ger markägare viss rättighet att på eget initiativ vidta åtgärder. Där står

5 § Var och en skall visa viltet hänsyn. Idrottstävlingar och annan liknande friluftsverksamhet i marker där det finns vilt skall genomföras så att viltet störs i så liten utsträckning som möjligt.
Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. Förbudet hindrar dock inte att lämpliga åtgärder vidtas av markinnehavaren i syfte att motverka skador av vilt, om sådana skador inte kan motverkas på annat tillfredsställande sätt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om förbudet att ofreda viltet och om villkoren för att trots förbudet vidta åtgärder som avses i andra stycket. Lag (2001:443).

Det är INTE samma sak som att man får jaga och skjuta skarv. Inte heller är det fritt fram att störa ut en koloni. Jag vet inte om det är prövat i rättslig instans men jag kommer inte vara den jägare som provar paragrafen till skarvens nackdel. Jag är nästan säker på att den åtgärd jag då gör anmäls och jag åtalas för jaktbrott. Jag rekommenderar inte heller någon annan att prova den.

Jag tycker människors levnadsbetingelser i Skärgården ska väga högre än skarvens. Hade det varit så hade vi kunnat agera för att vår levnadsmiljö ska prioriteras. Men inte nu. Svårare än så ska det inte vara.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.