Man tar sig för pannan när riksväg 50 rustas ner. I min värld har det här beslutet ett eget vägmärke

”Trafikverket planerar för omfattande trafiksäkerhetsåtgärder på väg 50 mellan Glössbo-Söderhamn.” Så heter det i informationen på trafikverket.se. Normalt sett hade jag jublat över det beskedet. Men med de goda nyheterna kommer beskheter.  Det man planerar är att minska vägbredden till 9 meter. I trafikverkets värld kallas det att man ”Anpassar vägbredd till 9 m”. När vägbredden “anpassats” så sänks hastigheten och “anpassas” till vägbredden, från 90 till 80 km/tim. Helt naturlig “anpassning” enligt trafikverket.

Verkets bedömning att vägen blir tryggare och säkrare om hastigheten sänks och vägrenarna smalnas av på vissa sträckor. Framkomligheten förändras inte menar man. ”Den förväntade effekten av åtgärderna är en bättre transportkvalitet och ett ökat kollektivt resande” skriver  trafikverket på sin hemsida där man också beskriver att Trafikverkets uppgift är att underhålla vägen samt att genomföra de investeringar som region Gävleborg beslutar. Hoppsan. Här känner jag att regionen inte riktigt framhållit sig själv som beslutsfattare. Vem visste detta? Inte jag. Trots att jag arbetat 8 år som chef för tekniska kontoret som betjänar de kommunala vägarna i Söderhamns kommun.

Man tar sig för pannan. I min värld har det här beslutet till och med ett eget vägmärke. Ett varningsmärke. Man varnar för avsmalnade vägar.

AvsmalnandeSå borde ske även här. Här ska en väg som utgör ett viktigt arbets- och studiependlingsstråk med en av länets viktigaste busslinjer för regiontrafik smalnas av.  Sträckan är sliten och spårig med stora brister i bärigheten.

 

Men det är inte förändringen av vägen i sig, som jag vänder mig mot. Det är avsaknaden av tanke på just sträckan det avser. Det är nämligen grovt räknat ca 17 km prunkande jordbruksmark som vägen skär rakt igenom. Ingen annan tidigare avsmalnad väg har samma förutsättningar. På vägen finns mängder av tung långsamtgående trafik och mer lär det bli. Detta eftersom Söderhamn med omnejd är en central plats i regionen för utlastning och omlastning av odlade produkter. Den trafiken sker uteslutande med traktor med vagn och de går ju långsamt som vi vet. De kommer att blockera vägen under perioder.17km

Idag meddelades att beslutet att smalna av vägen redan är fattat hos trafikverket.

Jag tar mig för pannan.

Källa: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Gavleborg/projekt-i-gavleborgs-lan/Vag50-glossbo-Soderhamn-trafiksakerhetsatgarder/fragor-och-svar-for-projekt-xxx/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.